پاکسازی برخی از نواحی آبی خاورمیانه توسط نستله به مناسبت روز جهانی اقیانوس

جوييه 19, 2019