نشانه‌هاي راهبري نستله در زمينه‌ی حفاظت از محيط زيست

سبتمبر 12, 2013

براي اولين بار نستله در فهرست حفاظت از محيط زيست دوجونز با امتياز 88% _ دو برابر ميانگين صنف _ به عنوان شركت راهبر غذايي در جايگاه نخست قرار گرفت.

همچنین شركت نستله بالاترين امتياز را براي دومين سال اجرا در فهرست رهبري افشاي اقليم CDP و فهرست رهبري عملكرد اقليم CDP كسب كرده است كه هر دوي آنها در گزارش 500 تغيير جهاني اقليم سال 2013منتشر شده‌اند.

Wind farm and solar panels

جايگاه پيشتاز نستله در هر سه زمينه، نشانگر عملكرد قوي شركت در راستاي برخي استانداردهاست كه تغييرات اجتماعي و زيست محيطي فعاليت‌هاي خود و شفافيت اطلاعات ارائه شده را مي‌سنجد.

قوانين سخت

قوانين سخت و گزارش‌دهي شفاف نستله در زمينه‌هاي حفاظت از محيط زيست _ شامل فعاليت‌هاي كاهش تغييرات اقليم، روش‌هاي مديريت آب و تأمين مواد خام _ منجر به كسب 97%، بهترين امتياز صنعت، در «هرم محيط زيست» فهرست حفاظت از محيط زيست دوجونز شد.

فهرست حفاظت از محيط زيست دوجونز بر پايه‌ی ارزيابي عملكرد اجتماعي، زيست محيطي و اقتصادي شركت‌ها شامل زمينه‌هايي نظير نظارت صنفي، خط مشي اقليم، استانداردهاي زنجيره تأمين و روش‌هاي كار، قرار دارد.

به نصف رسیدن انتشار گاز

اقداماتي نظير استفاده از حمل و نقل ریلی یا دریایی کوتاه در اروپا به جای نقل و انتقال جاده‌ای طولانی، استفاده از انرژي باد جهت تأمين انرژي كارخانه‌هاي شركت در مكزيك و نصب ديگ‌هاي بخار هيزمي در فرانسه، هر سه به نستله در راستاي حفظ جايگاه خود در رتبه‌بندي CDP براي دومين سال متوالي كمك كرده است.

شاخص‌هاي CDP عملكرد 500 شركت برتر در فهرست برابري جهاني FTSE را از لحاظ تلاش‌هاي آنها در راستاي قطع انتشار كربن و نيز شفافيت در اطلاعات ارائه شده، بررسي مي‌كند.

از سال 2002 تاکنون نستله توانسته است، با ارتقاي مستمر بازدهي انرژي، استفاده از سوخت‌هاي پاك و سرمايه‌گذاري در منابع تجديدپذير، انتشار گازهاي گلخانه‌اي را در كارخانه‌هاي خود به ازاي توليد هر تن محصول به ميزان 1/2 كاهش دهد.

در روزهای آغازین سال شركت تعهد خود را مبني بر كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي به ازاي توليد هر تن محصول با بيش از 1/3 تا سال 2015 در مقايسه با سال 2005، اعلام كرد.

اطلاعات مرتبط:
گزارش 500 تغییر جهانی اقلیم 2013
وبسایت CDP
فهرست حفاظت از محيط زيست دوجونز