Sort by
Sort by

ساختار نظارتی

در ساختار نظارتی مجموعه نستله، هیئت مدیره، رئیس هیئت مدیره، مدیر عامل و هیئت اجرایی مسئول نظارت و مدیریت نقش ما در جامعه و خط‌مشی ایجاد ارزش مشترک ما هستند. آنها توسط هیئت‌های مدیریت داخلی، شامل هیئت پایایی فعالیت‌ها، میزگرد مسائل، تیم تحقیق و توسعه در پایایی و تغذیه و کمیته هم‌راستایی با قوانین حمایت می‌شوند. ما همچنین از گروه‌های مشاوره خارجی نظیر شورای ایجاد ارزش مشترک و شورای تغذیه نستله مشاوره می‌گیریم.

هیئت نستله در جامعه

ریاست هیئت در جامعه بر عهده مدیر عامل است. کار این هیئت رهبری توسعه خط‌مشی و اجرای ایجاد ارزش مشترک در تجارت، نظیر کلیه تعهدات اهداف و خط‌مشی اجتماعی است. این هیئت، به ویژه در موارد زیر فعال است:

  • حصول اطمینان از هم‌راستایی و تطابق کلیه فعالیت‌ها و جریان‌های فعال در زمینه جایگاه نستله در جامعه.
  • تحلیل و نتیجه‌گیری صحیح از توسعه‌های اجتماعی مؤثر بر شرکت نستله.
  • تقویت بیشتر اختیارات شرکت نستله در حوزه ایجاد ارزش مشترک – با تمرکز بر تغذیه، آ ب و توسعه مناطق غیر شهری، پایایی زیست‌محیطی و هم‌راستایی با قوانین و درنتیجه پوشش کلیه ابعاد هرم نستله در جامعه.

هیئت نستله در جامعه در حال حاضر شامل این افراد می‌شود: پاول بولکه، مگدی باتاتو، پاتریس به ولا، استفان کاتسیکاس، پیتر وت، یوجنیو سیمونی، جانت وت و توماس بودی. خوزه لوپز نیز در سال 2015 عضو این هیئت بود. وی در ماه سپتامبر بازنشسته شد و مگدی باتاتو جلیگزین وی شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ساختار مشاوره و نظارتی ما از گزارش سالانه نستله دیدن نمایید.

 

شورای ایجاد ارزش مشترک نستله 

شورای ایجاد ارزش مشترک نستله از 13 عضو خارجی تشکیل شده که شامل کارشناسان پوشش مسئولیت اجتماعی مجموعه، خط‌مشی، پایایی، تغذیه، آب و توسعه مناطق غیر شهری است. این شورا برای بهترین شیوه‌های ایجاد ارزش مشترک، به تیم مدیریت نستله مشاوره می‌دهد و به تحلیل پیشرفت این شرکت می‌پردازد. اعضای این شورا در جلسه سالانه جهانی ایجاد ارزش مشترک شرکت می‌کنند و در مورد چارچوب مسابقه شرکت نستله در ایجاد ارزش مشترک تصمیم‌گیری می‌کنند.

شورای تغذیه نستله

شورای تغذیه شرکت نستله، یک تیم مشاوره‌ای مستقل است که از دانشمندان برتر بین‌المللی در زمینه تغذیه تشکیل شده‎است. این شورا، در زمینه چالش‌های تغذیه‌ای و تأثیر احتمالی آنها بر خط‌مشی و سیاست‌های شرکت نستله به تیم مدیریتی ما مشاوره می‌دهند. این کار در مشاوره دادن و به چالش کشیدن تحلیل برنامه‌های تحقیقاتی ما سودمند است. این شورا همچنین نشست بین‌المللی سالانه تغذیه شرکت نستله را برنامه‌ریزی می‌کند. ریاست این شورا بر عهده مدیر ارشد فناوری و معاون شرکت، استفان کاتسیکاس است و دو بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد. اعضای نستله عبارت است از: ادوارد، استفان پالزر، گرگوری به اهر، استفان کاتسیکاس، خوزه (پپه) ساودرا و هایکو شیسپر.