بازدید معاونین سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از کارخانه نستله در استان قزوین


بازگشتمارس 7, 2019

دوازدهم اسفند ماه سال جاری، کارخانه نستله ایران در استان قزوین، ميزبان معاونين اداره نظارت بر مواد غذايی و آشاميدنی سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی ايران بود. در طی این برنامه يک روزه، خطوط تولید و انبارهای کارخانه نستله ایران در استان قزوین، مورد بازدید قرار گرفت. هدف از این بازدید، آشنایی بیشتر با عملکرد این کارخانه، پروسه‌های تولید، سیستم مدیریت کیفیت و ایجاد درکی صحیح از اهداف این شرکت بود.