Sort by
Sort by

توازن جنسیتی

تعهد ما: بهبود تعادل جنسیتی در مشاغل

ما معتقدیم که تنوع در تجارت و زنجیره تأمین ما، دارایی ارزشمندی است. این همان چیزی است که باید تشویق و تقویت شود. برنامه‌های توازن جنسیتی ما سعی در بهبود کلیه امور دارند. تمرکز اصلی این برنامه بر مدیران و رهبران ماست. پیشرفت از طریق استفاده از فرایند برنامه‌ریزی متوالی شدید، برنامه‌های شفاف توسعه و اجرای آموزش تبعیض ناخودآگاه حاصل می‌شود.

 

هدف ما

تا سال ۲۰۱۸: با خلق شرایط کاری مناسب جهت دست یابی به درصد سالیانه افزایش مدیران و مقامات ارشد زن (اعضای مدیریت شرکت و جایگاه‌های اصلی در مرکز) به یک شرکت با توازن جنسیتی تبدیل شویم.

پیشرفت ما

جایگاه مدیریتی زنان

 

۲۰۱۵ ۲۰۱۴  ۲۰۱۳ سال
 ۳۴/۰%  ۳۳/۷%  ۳۱/۱% پیشرفت

 

 

ما در تلاش جهت دست‌یابی به اهداف سال ۲۰۱۸ هستیم. در انتهای سال ۲۰۱۵، ۳۰۵۸ کارمند (از آغاز این برنامه از سال ۲۰۱۴) تحت آموزش لازم در زمینه تبعیض ناخودآگاه را از شبکه جهانی ما با بیش از ۸۰ تعلیم‌دهنده قرار گرفته‌اند. این برنامه در برنامه‌های مرکزی نظیر راهبری، فروش و بازاریابی، منابع انسانی، تحقیق و توسعه و مدیریت فن‌آوری ادغام‌شده است و در شرکت‌های ما واقع در خاورمیانه، هند و اروپای شمالی این برنامه را در آموزش‌های مدیریتی خود گنجانده‌اند.

در ژوئن ۲۰۱۵، نستله یک سیاست جهانی برای مادران به اجرا گذاشت. این سیاست بر پایه کنوانسیون سازمان جهانی کار در حمایت از مادران قرار دارد. تا سال ۲۰۱۸، حداقل استانداردهای این سیاست می‌بایست به کار گرفته شوند. این کار به ما در حمایت بهتر از کارکنان در سراسر جهان کمک خواهد کرد.