مردم و انطباق با قوانین جوامع

کارکنان ما در مرکز فعالیت‏‎های ما قرار دارند. کارکنان، رمز موفقیت ما هستند. دست‎آوردهای ما، حاصل مشارکت و تعهد آنها است. ارایه شرایط کاری مناسب و حفظ ایمنی و سلامت کارکنان، همواره اولیت ما بوده‎است.

ایمنی و سلامت

تعهد ما: اطمینان‌بخشی از ارائه سیستم‌های ضروری به تمامی بخش‌های نستله در سطحی برابر برای ایجاد ایمنی و محافظت از سلامتی همه کارکنان. بیشتر بدانید...

توازن جنسیتی

تعهد ما: بهبود تعادل جنسیتی در مشاغل. بیشتر بدانید...

آموزش و تحصیل

تعهد ما: تامین آموزش مناسب برای کارکنان نستله در مورد پایایی زیست محیطی، ایجاد ارزش‌های مشترک (مسئولیت اجتماعی) و ارتقاء آگاهی در زمینه تغذیه، سلامتی و تندرستی ‎محیطی. بیشتر بدانید...

استخدام جوانان

تعهد ما: گسترش استفاده از ابتکار عمل جوانان جهان، در کلیه فعالیت‎هایمان. بیشتر بدانید...

۱۰۰۸۷ دوره کارآموزی

یا

ایجاد فرصت‎های شغلی

برای جوانان در اروپا

۳۱/۶ ساعت آموزش

برای

هر کارمند

در سال ۲۰۱۶