Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بهره‌وری در مصرف آب

تعهد ما: تلاش برای دست‌یابی به پایایی و بهره‌وری مفید آب در فعالیت‌هایمان و جامعه

آب، برای انجام فعالیت‌هایمان ضروری است: برای شستن و فرآوری و مواد اولیه، خنک و تمیز کردن تجهیزات، برای نظافت و نیز تجارت آب‌های معدنی. اما با وجود 700 میلیون نفر در43 کشور دنیا که کمبود منابع آب مواجه هستند، ما به کاهش، مصرف مجدد و بازیافت آب در سراسر فعالیت‌ها از طریق پروژه‌های صرفه جویی در مصرف آب ادامه می‌دهیم و نو آوری‌های جدید مثل فن‌آوری به صفر رساندن مصرف آب را معرفی می‌کنیم.

اهداف ما

تا سال 2015: کاهش مصرف مستقیم آب به ازای تولید هر تن محصول، به‌منظور دست‌یابی به مجموع 40 درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۰۵

تا سال 2015: تدوین و اجرای راهنمای دقیق برای حقوق بشر تا اقدامات حفاظتی از آب و بهداشت.

تا سال 2016: تدوین برنامه‌های نظارت بر آب وآغاز اجرایی کردن آنها در پنج منطقه با الویت.

تا سال 2016: اجرای پروژه‌های حفظ آب در کلیه کارخانه های تولیدی الویت‌دار.

تا سال 2016: اجرای 45 طرح تازه بازنگری در منابع آب در برخی کارخانه‌های تولیدی منتخب و کلیه سایت‌های گرین فیلد.

تا سال2020: کاهش مصرف مستقیم آب به ازای تولید هر تن محصول به منظور دست‌یابی به مجموع 35 درصد کاهش نسبت به سال 2010.

تا سال 2020: اجرای راهنماهای دقیق درباره حقوق بشر تا اقدامات حفاظت از آب و بهداشت در کلیه بازارهای نستله.

 

پیشرفت ما

کاهش مصرف مستقیم آب در تولید هر تن محصول نسبت به سال 2005

 2015 2014 2013  سال
 -41%  -37%  -33%  پیشرفت

 

 

 

در سال 2015، ما مصرف مستقیم آب در تولید هر تن محصول را کاهش دادیم. کارخانه‌های ما امروز 2/41 درصد آب کمتر نسبت به 10 سال پیش در تولید هر تن محصول مصرف می‌کنند. این امر سبب شده تا ما به اهداف سال 2015 دست یابیم و اهداف جدیدی برای سال 2020 تعیین کنیم. ما همچنین 7/7 میلیون مترمکعب از آب استفاده شده در فعالیت‌هایمان را در سال2015، بازیافت کردیم یا مجددا آن مصرف کردیم.

لیست بروز شده ما، کارخانه الویت‌دار را در مناطق کم آب و یا آنهایی راکه مصرف قابل توجهی از آب سالانه را به خود اختصاص داده‌اند، شناسایی کرده‌است. هدف ما، اجرای طرح‌های حفظ آب در این مکان‌هاست. تا آخر سال 2015، ما در 16 محل (57%) این طرح را اجرا کرده‌ایم.

با الگوقرار دادن تعهداتمان، ما فن‌آوری مصرف صفر آب را به کارخانه‌های لبنی خود در جالیسکو مکزیک معرفی کردیم .این سیستم از بخار آب شیر به جای مصرف آب زمین مجددا استفاده می‌کند . با این کار، روزانه حدود ۱/۶ میلیون لیتر آب صرفه‌جویی می‌شود. این فن‌آوری دلیل اعطای جایزه «نظارت بر آب توسط شرکت‌ها » به نستله در جوایز جهانی آب 2015 بود: این طرح در خانه‌های لبنی در ایالات متحده آمریکا، آفریقای جنوبی، هند، چین نیز اجرایی خواهد شد.

به منظور دسترسي به كارخانه‌ها جهت حصول اطمينان از مصرف مسئولانه و پایا از منابع بومي آب، به خصوص از لحاظ تاثيرات احتمالي آنها به اكوسيستم بومي و حق برخورداري از آب و بهداشت براي جوامع بومي، ما 15 طرح بازنگري در منبع آب را سال 2015 اجرا كرديم. از سال 2006 ما در مجموع 148 بازنگري انجام داده‌ايم.

«اصول نستله براي احترام به حقوق بشر تا آب و بهداشت » بر پايه راهنمايي‌هاي دستورات مديرعامل بخش آب بنا نهاده‌است. سال بعد گزارش نحوه اجرا و تاثيرات آنها منتشر خواهد شد.