Sort by
Sort by

پایایی زیست‌محیطی

ما متعهد به به‌کارگیری شیوه‌های تجاری پایای زیست‌محیطی در تمامی مراحل هستیم و این به معنای داشتن انتخاب درست در خصوص حمایت از آینده است. ما در خصوص کمک به بهینه‌سازی عملکرد زیست‌محیطی، رویکرد ارزیابی چرخه زندگی را اعمال می‌کنیم.
  • نستله در لیست تغییرات اقلیمی CDP، دارای رتبه اول با نمره 100 از 100 می‌باشد.
    این نمره در خصوص شاخص رهبری تغییرات اقلیمی است.
  • تاکنون میزان دفن زباله در 105 مکان نستله به صفر رسیده است.