Sort by
Sort by

احیای‌جنگل‌: اقدامی بیش از کاشت درخت

جزئیات مشارکت ما با نهاد  OneTreePlanted
احیای جنگل‌ها
بنجامین ور، مدیر جهانی بخش منبع‌یابی مسئولانه
بنجامین ور، مدیر جهانی بخش منبعیابی مسئولانه

تغییرات اقلیمی و از بین رفتن تنوعزیستمحیطی این روزها ـ همانطور که باید، ذهن همه را به خود مشغول کرده است. 

متخصصان معتقدند، اگر بخواهیم از بین رفتن تنوع زیستمحیطی را جبران کنیم و از خسارات تغییرات اقلیمی جلوگیری کنیم، احیای جنگلها در کره زمین، امری حیاتی است. زیرا درختان برای برخی از گونهها زیستگاه فراهم میکنند، آب را ذخیره میکنند، دیاکسیدکربن را جذب میکنند و از طریق فوتوسنتز اکسیژن آزاد میکنند، آنها از بهترین دوستان ما هستند.

بر همین اساس، ما با همکاری نهاد OneTreePlanted برنامه بزرگ احیایجنگل را اعلام کردیم. بنا بر این طرح، که از مارچ ۲۰۲۰ شروع میشود، سه میلیون درخت در سراسر قاره آمریکا کاشته خواهد شد. ما تلاشهای خود برای احیایجنگل را با ابعادی گسترده در برزیل و مکزیک آغاز میکنیم، قبل از اینکه برنامه را  تا سال ۲۰۲۱، به تمام کشورهای دیگری که منابعمان را از آن تامین میکنیم، گسترش دهیم.

ما این درختان را در مناطق تامین مواد خام خود مانند سویا، کاغذ، قهوه یا نارگیل و مناطقی که اکوسیستمهای ارزشمند مانند جنگلها، مانگروها، به عنوان کانون‌های تنوع زیستمحیطی، با کاهش روبرو شدهاند، میکاریم.

در حالی که به بازیابی جنگلها میپردازیم، همچنین مراقب خواهیم بود که به محافظت و بازیابی اکوسیستمهای ارزشمند دیگر مثل تالابها، پیتلندها و علفزارها نیز بپردازیم.

رویکرد Insetting (همکاری زیست‌محیطی)

برنامه‌های احیای‌جنگل می‌تواند به دو گروه تقسیم شود: برنامه‌های offsetting (کاهش کربن خارج از محل تولید آن) و   insetting ( اقدامات زیستمحیطی در زنجیره تامین)

در خصوص برنامههای offsetting، کاشت درختان در محلی متفاوت از محل انتشار گازهای گلخانهای شرکت انجام میشود.

برنامه احیای جنگل ما رویکرد insetting را انتخاب میکند: درختان در محل زنجیره تامین، با بهکار بردن اصول دارکشتورزی (تلفیق کشاورزی و جنگلداری)  یا انتخاب رویکرد بازیابی جنگل، در همان مزارعی ( و یا در محیط نزدیک آن) کاشته میشوند که مواد خام ما رشد کرده و برداشت میشوند. تمامی درختان تحت نظارت موسسه منابع جهانی، سازمان زیستمحیطی پیشرو در زمینه کشاورزی پایدار، کاشته میشوند.

راهکارهای مبنی بر طبیعت

 از آنجاییکه درختان در جذب کربن توانایی بیشتری نسبت به کشاورزی احیایی یا محافظتی دارند ، رویکرد احیای جنگل  در مبارزه با تغییرات اقلیمی راهکاری امیدوارکننده مبتنی بر طبیعت را ارائه میدهد.

احیای جنگل

درختان و گیاهان قابلیت ذخیره آب را دارند، همچنین میتوانند آب و موادغذایی را برای گیاهانی که در اطراف آنها رشد میکنند نیز، تامین کنند. در نتیجه، کشاورزانی که در زنجیره تامین ما از رویکرد دارکشتورزی استفاده میکنند، میتوانند در کنار کشت بیشتر محصول، آب کم‌تری مصرف کنند.

درختان با نگهداری خاک در محل خود توسط ریشهها و با کاهش اثرات بارش با شاخوبرگ خود، از فرسایش خاک جلوگیری میکنند. و از آنجایی که برای بسیاری از گونهها، زیستگاهی طبیعی فراهم میکنند، به ما کمک میکنند تا تنوع زیستمحیطی را در مناطقی که با کاهش مواجه شدهاند، افزایش دهیم.

برد-برد

در نهایت، همه از مزیتها بهرهمند میشوند، که این امر شامل کشاورزان و جوامع آنها میشود. مزارع آنها بهرهوری بیشتری خواهد داشت، با محیطزیست سازگاری بیشتری پیدا میکند و درست در زمانی که انتظار میرود شرایط آبوهوایی حاد متداولتر شود ، قدرت بازیابی بیشتری در برابر تغییرات اقلیمی خواهند داشت.

چنین امری برای ما هم مصداق دارد. تلاشهای ما به احیای اکوسیستمهایی که به آن ها وابستگی داریم و به پرورش موادغذایی با پایداری بیشتری کمک میکند‌ ـ در عین اینکه روابطمان را با تامینکنندگان ـ کوچک و بزرگ مثل هم ـ تقویت میکنیم.

بدون اما یا اگر

برنامه احیایجنگل ما، در ادامه تلاشهای فعلی ما برای ریشهکن کردن جنگلزدایی از زنجیره تامین ما انجام میشود.

برنامه نستله برای احیای جنگل

ما به از بینبردن جنگلزدایی در زنجیره تامین خود کاملا متعهد میمانیم. ما به همکاری با صاحبان مزارع کوچک و تامینکنندگان بزرگ بهصورت یکسان ادامه میدهیم تا طی سه سال آینده به جنگلزدایی ٪۱۰۰ نزدیک شویم.( تا آوریل ۲۰۱۹ به ٪۷۰ دست یافتهایم.)

ترکیب این دو رویکرد با هم ـ احیایجنگل و حفظ منابع‌ ـ با هدف تحول روش منبعیابی مواد خام، در عین کاهش انتشار کربن، در راستای هدف ما برای به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانهای تا سال ۲۰۵۰ انجام می‌شود.