Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بازدید جمعی از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه قزوین از کارخانه نستله ایران

Back to Press releases
Wed, 05/29/2019 - 07:00

در بازدیدی که در تاریخ چهارم خرداد ۱۳۹۸، در محل کارخانه نستله ایران در استان قزوین برگزار شد، این شرکت میزبان ۳۰ دانشجوی رشته ایمنی و سلامت شغلی از دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین بود. این بازدید در راستای پروژه جهانی نستله تحت عنوان پروژه جوانان (YOUth) انجام شد. از اهم اهداف این پروژه می‌توان به سرمایه‌گذاری انسانی در دانشجویان جوان و ارائه فرصت‌هایی برای تجربه محیط کار از نزدیک و آشنایی با شرایط و مهارت‌های کاری برای آمادگی بیشتر جهت حضور در بازار کار به آن‌ها، اشاره کرد. در این بازدید طی مراحل مختلف، بخش‌های گوناگون کارخانه، اصول ایمنی و کیفی، سبد محصولات، خط تولید و همچنین مرکز آموزش‌های فنی به دانشجویان معرفی شدند. از دیگر ویژگی‌های قابل‌توجه این بازدید می‌توان آشنایی دانشجویان با اصول، ارزش‌ها، سیاست‌ها و روندهای شرکت نستله ایران را برشمرد.

Article Type