Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

شرکت نستله برای محافظت و بازیابی ذخایر جنگل کاوالی، علاوه بر مشارکت با دولت ساحل عاج، ۲.۵ میلیون فرانک سوئیس سرمایه‌گذاری می‌کند

 

شرکت نستله با وزارت آب و جنگل‌های ساحل عاج، برای محافظت و بازیابی ذخایر جنگل کاوالی و ارتقای ظرفیت بازیابی جوامع محلی، مشارکت می‌کند. سرمایه‌گذاری ۲.۵ میلیون فرانکی شرکت برای حمایت مالی از تلاش‌هایی انجام خواهد شد که برای پایان دادن به جنگل‌زدایی در ذخایر جنگل‌ها و بازیابی جنگل‌های آسیب‌دیده انجام می‌شوند. همچنین این سرمایه‌گذاری از راههای عبور و مرور کشاورزان فعال در این ذخایر جنگلی و ارتقای احیای اراضی کشاورزی در مناطق اطراف این ذخایر حمایت خواهد کرد.

ذخایر جنگلی کاوالی یکی از ۲۳۴ جنگل‌های طبقه‌بندی‌شده در ساحل عاج است، مرکز تنوع زیست‌محیطی که در معرض خطر جنگل‌زدایی قرار دارد. طی ۶۰ سال گذشته ساحل عاج بخش اعظمی از پوشش جنگلی خود را از دست‌ داده است. از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۵، مناطق جنگلی آن از ۱۶ میلیون هکتار به ۳.۵ میلیون هکتار رسیده است. از بین رفتن جنگل‌ها توسط کشاورزان خرده مالک انجام شده‌است.

ماگدی باتاتو، معاونت اجرایی، سرپست عملیات‌ها در نستله گفت: «توقف جنگل‌زدایی مرتبط با کاکائو بخشی از هدف ما برای تحول زنجیره تامین کشاورزی ماست، که آن را با محیط زیست سازگارتر و انعطاف‌پذیرتر می‌کند. این بخشی از اقدام سریع ما برای مدیریت تغییرات اقلیمی است و به دستیابی به انتشار گازهای گلخانه‌ای صفر درصد تا سال ۲۰۵۰ کمک می‌کند.»

دولت ساحل عاج اخیرا سیاست ملی محافظت، بازپروری و گسترش جنگل‌ها را اتخاذ کرده است. « این مشارکت، تعهد ما برای مبارزه با جنگل‌زدایی که بخشی از آن ناشی از برداشت کاکائو در ساحل عاج است را تقویت خواهد کرد و به تقویت ظرفیت بازیابی جوامع و تولیدکنندگان کاکائو کمک می‌کند. آلن ریچارد دون واهی، وزیر آب و جنگل‌ّهای ساحل عاج می‌گوید: من آرزوی اجرای موفقیت‌آمیز این طرح را دارم و امیدوارم این طرح برای ما به الگویی برای گسترش در دیگر جنگل‌ها بدل شود.

این پروژه توسط آژانس جنگل‌های ساحل عاج (SODEFOR) و بنیاد Earthworm Foundation، که با سهامداران دیگر که شامل جوامع کاکائو هم می‌شود با هم‌افزایی اجرا خواهد شد.

 

درل های، مدیر طرح کاکائو شرکت نستله می‌گوید:

تولید پایدار کاکائویی که به جوامع محلی، محیط‌زیست و توسعه اقتصادی جامعه سود برساند، امکان پذیر است. هدف ما از انجام این پروژه این است که در روش تامین کاکائو الگویی باشیم که به صورت همزمان اکوسیستم‌های ارزشمند ساحل عاج محافظت شوند و در عین حال «معیشت» کشاورزان نیز حفظ شود.

این طرح به تضمین برداشت کاکائو خارج از مناطق جنگلی کاوالی، توسط کشاورزان و جوامع آینده،کمک می‌کند. این پروژه در راستای مشارکت نستله در طرح کاکائو و جنگل (CFI) است و فعالیت آن به منظور خاتمه جنگل‌زدایی در زنجیره تامین کاکائو و همچنین محافظت و بازیابی جنگل‌های موجود است.

حفاظت جنگل‌های کاوالی

 

شرکت نستله با وزارت آب و جنگل‌های ساحل عاج، برای محافظت و بازیابی ذخایر جنگل کاوالی و ارتقای ظرفیت بازیابی جوامع محلی، مشارکت می‌کند. سرمایه‌گذاری ۲.۵ میلیون فرانکی شرکت برای حمایت مالی از تلاش‌هایی انجام خواهد شد که برای پایان دادن به جنگل‌زدایی در ذخایر جنگل‌ها و بازیابی جنگل‌های آسیب‌دیده انجام می‌شوند. همچنین این سرمایه‌گذاری از راههای عبور و مرور کشاورزان فعال در این ذخایر جنگلی و ارتقای احیای اراضی کشاورزی در مناطق اطراف این ذخایر حمایت خواهد کرد.

ذخایر جنگلی کاوالی یکی از ۲۳۴ جنگل‌های طبقه‌بندی‌شده در ساحل عاج است، مرکز تنوع زیست‌محیطی که در معرض خطر جنگل‌زدایی قرار دارد. طی ۶۰ سال گذشته ساحل عاج بخش اعظمی از پوشش جنگلی خود را از دست‌ داده است. از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۵، مناطق جنگلی آن از ۱۶ میلیون هکتار به ۳.۵ میلیون هکتار رسیده است. از بین رفتن جنگل‌ها توسط کشاورزان خرده مالک انجام شده‌است.

ماگدی باتاتو، معاونت اجرایی، سرپست عملیات‌ها در نستله گفت: «توقف جنگل‌زدایی مرتبط با کاکائو بخشی از هدف ما برای تحول زنجیره تامین کشاورزی ماست، که آن را با محیط زیست سازگارتر و انعطاف‌پذیرتر می‌کند. این بخشی از اقدام سریع ما برای مدیریت تغییرات اقلیمی است و به دستیابی به انتشار گازهای گلخانه‌ای صفر درصد تا سال ۲۰۵۰ کمک می‌کند.»

دولت ساحل عاج اخیرا سیاست ملی محافظت، بازپروری و گسترش جنگل‌ها را اتخاذ کرده است. « این مشارکت، تعهد ما برای مبارزه با جنگل‌زدایی که بخشی از آن ناشی از برداشت کاکائو در ساحل عاج است را تقویت خواهد کرد و به تقویت ظرفیت بازیابی جوامع و تولیدکنندگان کاکائو کمک می‌کند. آلن ریچارد دون واهی، وزیر آب و جنگل‌ّهای ساحل عاج می‌گوید: من آرزوی اجرای موفقیت‌آمیز این طرح را دارم و امیدوارم این طرح برای ما به الگویی برای گسترش در دیگر جنگل‌ها بدل شود.

این پروژه توسط آژانس جنگل‌های ساحل عاج (SODEFOR) و بنیاد Earthworm Foundation، که با سهامداران دیگر که شامل جوامع کاکائو هم می‌شود با هم‌افزایی اجرا خواهد شد.

 

درل های، مدیر طرح کاکائو شرکت نستله می‌گوید:

تولید پایدار کاکائویی که به جوامع محلی، محیط‌زیست و توسعه اقتصادی جامعه سود برساند، امکان پذیر است. هدف ما از انجام این پروژه این است که در روش تامین کاکائو الگویی باشیم که به صورت همزمان اکوسیستم‌های ارزشمند ساحل عاج محافظت شوند و در عین حال «معیشت» کشاورزان نیز حفظ شود.

این طرح به تضمین برداشت کاکائو خارج از مناطق جنگلی کاوالی، توسط کشاورزان و جوامع آینده،کمک می‌کند. این پروژه در راستای مشارکت نستله در طرح کاکائو و جنگل (CFI) است و فعالیت آن به منظور خاتمه جنگل‌زدایی در زنجیره تامین کاکائو و همچنین محافظت و بازیابی جنگل‌های موجود است.

Back to Press releases
Wed, 07/29/2020 - 00:24